Python数据结构与算法(四)—–双向链表和单向循环链表

756-周同学

发表文章数:47

首页 » 数据结构 » 正文

一. 双向链表

一种更复杂的链表是“双向链表”或“双面链表”。每个节点有两个链接:一个指向前一个节点,当此节点为第一个节点时,指向空值;而另一个指向下一个节点,当此节点为最后一个节点时,指向空值。
Python数据结构与算法(四)-----双向链表和单向循环链表
Python数据结构与算法(四)-----双向链表和单向循环链表

1. 操作

is_empty() 链表是否为空
length() 链表长度
travel() 遍历链表
add(item) 链表头部添加
append(item) 链表尾部添加
insert(pos, item) 指定位置添加
remove(item) 删除节点
search(item) 查找节点是否存在

2. 添加元素

  def add(self, item):
    '''链表头部添加元素,头插法'''
    node = Node(item)
    node.next = self._head
    self._head = node
    node.next.prev = node

  def append(self, item):
    '''链表尾部添加元素,尾插法'''
    node = Node(item)
    if self.is_empty():
      self._head = node
    else:
      cur = self._head
      while cur.next != None:
        cur = cur.next
      cur.next = node
      node.prev = cur

  def insert(self, pos, item):
    '''指定位置添加元素
    :param pos 从0开始
    '''
    if pos <= 0:
      self.add(item)
    elif pos > (self.length() - 1):
      self.append(item)
    else:
      cur = self._head
      pre = self._head
      count = 0
      while count < pos:
        count += 1
        cur = cur.next
      # 当循环退出后,pre指向pos-1位置
      node = Node(item)
      node.next = cur
      node.prev = cur.prev
      cur.prev.next = node
      cur.prev = node

3. 删除元素

 def remove(self, item):
    '''删除节点'''
    cur = self._head
    while cur != None:
      if cur.elem == item:
        # 先判断此节点是否是头节点
        # 头节点
        if cur == self._head:
          self._head = cur.next
          if cur.next:
            #判断链表是否只有一个结点
            cur.next.prev = None
        else:
          cur.prev.next = cur.next
          if cur.next:
            cur.next.prev = cur.prev
        break
      else:
        cur = cur.next

二. 单向循环链表

单链表的一个变形是单向循环链表,链表中最后一个节点的next域不再为None,而是指向链表的头节点。
Python数据结构与算法(四)-----双向链表和单向循环链表
Python数据结构与算法(四)-----双向链表和单向循环链表

1. 操作

is_empty() 链表是否为空
length() 链表长度
travel() 遍历链表
add(item) 链表头部添加
append(item) 链表尾部添加
insert(pos, item) 指定位置添加
remove(item) 删除节点
search(item) 查找节点是否存在

2. 求长度和遍历

  def length(self):
    '''链表长度'''
    if self.is_empty():
      return 0
    # cur游标,用来移动遍历节点
    cur = self._head
    # count记录数量
    count = 1
    while cur.next != self._head:
      count += 1
      cur = cur.next
    return count

  def travel(self):
    '''遍历整个链表'''
    if self.is_empty():
      return
    cur = self._head
    while cur.next != self._head:
      print(cur.elem,end=' ')
      cur = cur.next
    ## 退出循环,cur指向尾结点,但尾结点的元素未打印
    print(cur.elem)

3. 添加元素

  def add(self,item):
    '''链表头部添加元素,头插法'''
    node = Node(item)
    if self.is_empty():
      self._head = node
      node.next = node
    else:
      cur = self._head
      while cur.next != self._head:
        cur = cur.next
      ## 退出循环,cur指向尾结点
      node.next = self._head
      self._head = node
      cur.next = node

  def append(self,item):
    '''链表尾部添加元素,尾插法'''
    node = Node(item)
    if self.is_empty():
      self._head = node
      node.next = node
    else:
      cur = self._head
      while cur.next != self._head:
        cur = cur.next
      cur.next = node
      node.next = self._head

  def insert(self,pos,item):
    '''指定位置添加元素
    :param pos 从0开始
    '''
    if pos <= 0:
      self.add(item)
    elif pos > (self.length()-1):
      self.append(item)
    else:
      cur = self._head
      count = 0
      while count < (pos - 1):
        count += 1
        cur = cur.next
      # 当循环退出后,pre指向pos-1位置
      node = Node(item)
      node.next = cur.next
      cur.next = node

4. 删除元素

  def remove(self,item):
    '''删除节点'''
    if self.is_empty():
      return
    cur = self._head
    pre = None
    while cur != None:
      if cur.next != self._head:
        # 先判断此节点是否是头节点
        if cur == self._head:
          # 头节点的情况
          # 找尾节点
          rear = self._head
          while rear.next != self._head:
            rear = rear.next
          self._head = cur.next
          rear.next = self._head
        else:
          #中间结点
          pre.next = cur.next
        return
      else:
        pre = cur
        cur = cur.next
    #退出循环,cur指向尾点
    if cur.elem == item:
      if cur == self._head:
        #链表只有一个节点
        self._head = None
      else:
        pre.next = cur.next

  def search(self,item):
    '''查找节点是否存在'''
    if self.is_empty():
      return False

    cur = self._head
    while cur != None:
      if cur.next != self._head:
        return True
      else:
        cur = cur.next
    if cur.elem == item:
      return True
    return False

未经允许不得转载:作者:756-周同学, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 拜师资源博客
原文地址:《Python数据结构与算法(四)—–双向链表和单向循环链表》 发布于2020-06-17

分享到:
赞(0) 打赏

评论 抢沙发

评论前必须登录!

  注册长按图片转发给朋友

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

Vieu3.3主题
专业打造轻量级个人企业风格博客主题!专注于前端开发,全站响应式布局自适应模板。

登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

Q Q 登 录
微 博 登 录