Matplotlib可视化(二十五)– 函数积分图

587-王同学

发表文章数:79

热门标签

,
首页 » 数据科学库 » 正文
#!usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 _*-
"""
@author: Caramel
@file: 2.8.py
@time: 2020/03/04
@desc:函数积分图
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Polygon
def fun(x):
    return (-1 * (x - 2) * (x - 8) + 40)
x = np.linspace(0, 10)
y = fun(x)
fig, ax = plt.subplots()
plt.plot(x, y, 'r', linewidth=2)


a = 2
b = 9
ax.set_xticks([a, b])
ax.set_yticks([])

ax.set_xticklabels(['$a$', '$b$'])#换成公式字体
plt.figtext(0.98, 0.05, '$x$')
plt.figtext(0.01, 0.98, '$y$')#0~1代表在图的比例处

ix = np.linspace(a, b)
iy = fun(ix)
ixy = zip(ix, iy)
verts = [(a, 0)] + list(ixy) + [(b, 0)]
poly = Polygon(verts, facecolor='0.9', edgecolor='0.3')

ax.add_patch(poly)

x_math = (a + b)*0.5
y_math = 35
plt.text(x_math, y_math, r'$ /int_a^b (-1 * (x - 2) * (x - 8) + 40)dx $', fontsize=15, horizontalalignment='center')
plt.show()

Matplotlib可视化(二十五)--  函数积分图

拜师教育学员文章:作者:587-王同学, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 拜师资源博客
原文地址:《Matplotlib可视化(二十五)– 函数积分图》 发布于2020-03-05

分享到:
赞(0) 打赏

评论 抢沙发

评论前必须登录!

  注册长按图片转发给朋友

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

Vieu3.3主题
专业打造轻量级个人企业风格博客主题!专注于前端开发,全站响应式布局自适应模板。

登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

Q Q 登 录
微 博 登 录