12 网站点击流日志数据分析系统

976-沈同学

发表文章数:64

热门标签

首页 » 大数据 » 正文

离线日志的分析综合案例:

第一步:数据的采集 flume,爬虫,javaAPI等等

第二步:数据的统一的存储 hdfs

第三步:数据的清洗 主要目的:将半结构化的数据,转换成结构化的数据 MR来实现 MR比较灵活,可以灵活的处理我们的数据

第四步:数据的映射入库 hive可以将结构化的数据映射成为一张表

第五步:数据的分析 数据仓库DW层,数据的分析

第六步:将分析的结果,存入到hive的临时表当中

第七步:通过sqoop工具将我们的数据导出去到mysql当中

第八步:通过web报表展示工具,展示我们的统计结果

12 网站点击流日志数据分析系统

点击流数据:关注的是用户访问网站的轨迹,按照时间来进行先后区分
基本上所有的大型网站都有日志埋点
通过js的方式,可以获取到你再网站上面点击的所有的链接,按钮,商品,等等,包括你访问的url的链接等等
js埋点,谁来做???专业的前端来做的
埋点收集的数据,都发送到日志服务器 一条日志大概1Kb来算
数据全部在日志服务器
分析用户的点击数据,得到我们的点击流模型

12 网站点击流日志数据分析系统

pageView模型:重视的是每一个页面受到的访问情况,每访问一个页面,就算一条记录
visit模型:重视的是每一个session会话内的访问情况,这次会话内,哪个页面进来,哪个页面出去,进入时间,出去时间

一、网站流量模型分析:

分析的是我们网站流量的来源:

广告推广
自然搜索 百度搜索 google搜索
付费搜索  百度竞价排名
直接流量: 直接敲网站的网址

网站流量多维度的细分:

访问来源:从什么地方来访问的
访问媒介:访问的新老用户,目标页面等等

网站内容分析:

进入网站首页  ==》 商品分类页 ==》 商品详情页 ==》 订单确认页  ==》 付款页面
不怕你不买,就怕你不来 

网站流量转化漏斗分析:
12 网站点击流日志数据分析系统

二、流量常见分析分类:

骨灰级指标

IP:一天之内访问我这个网站不重复IP的个数
一般来说一个IP可能对应多个人


pageView:每打开一个页面,就算一次 pv值
一共访问了多少次页面 

unique page view:以用户的cookie来为依据,不同的用户对应不同的cookie。一个用户多次访问网站只算一次
去重之后的访问人数 

基础级指标

访问次数:访客从进入网站到离开网站的一系列活动记为一次访问,也称会话(session),1次访问(会话)可能包含多个PV。
网站停留时间:访问者在网站上花费的时间。
页面停留时间:访问者在某个特定页面或某组网页上所花费的时间。

复合级指标

人均浏览页数:平均每个独立访客产生的PV。人均浏览页数=浏览次数/独立访客。体现网站对访客的吸引程度。
跳出率:指某一范围内单页访问次数或访问者与总访问次数的百分比。其中跳出指单页访问或访问者的次数,即在一次访问中访问者进入网站后只访问了一个页面就离开的数量。
退出率:指某一范围内退出的访问者与综合访问量的百分比。其中退出指访问者离开网站的次数,通常是基于某个范围的。

基础分析(PV,IP,UV)

趋势分析:根据选定的时段,提供网站流量数据,通过流量趋势变化形态,为您分析网站访客的访问规律、网站发展状况提供参考。
对比分析:根据选定的两个对比时段,提供网站流量在时间上的纵向对比报表,帮您发现网站发展状况、发展规律、流量变化率等。
当前在线:提供当前时刻站点上的访客量,以及最近15分钟流量、来源、受访、访客变化情况等,方便用户及时了解当前网站流量状况。
访问明细:提供最近7日的访客访问记录,可按每个PV或每次访问行为(访客的每次会话)显示,并可按照来源、搜索词等条件进行筛选。 通过访问明细,用户可以详细了解网站流量的累计过程,从而为用户快速找出流量变动原因提供最原始、最准确的依据。

流量来源分析

主要分析我们的流量从哪些渠道过来的
来源分类
搜索引擎:
搜索词:
最近7日的访客搜索记录
来路域名:
来路页面:
来源升降榜:

受访分析

访问域名 子域名
受访页面: A.html访问5000次
受访升降榜
热点图
用户视图
访问轨迹:从哪个页面跳转到哪个页面等等

访客分析

地区运营商
终端详情
新老访客
忠诚度
活跃度

转化路径分析

分析漏斗模型:
每一步相对于上一步的转化率
每一步相对于第一步的转化率

三、整体技术流程及架构

流量日志分析网站整体架构模块

1、数据采集模块

使用flume来进行采集
使用flume的tailDirSource可以按照正则匹配,收集我们某一个文件夹下面的多个不同类型的数据。
tailDirSource特点:
如果数据这一行数据正在写入,那么过一会儿重试采集,直到数据写入成功

a1.sources = r1
a1.sources.r1.type = TAILDIR
a1.sources.r1.channels = c1
a1.sources.r1.positionFile = /var/log/flume/taildir_position.json
a1.sources.r1.filegroups = f1 f2
a1.sources.r1.filegroups.f1 = /var/log/test1/example.log
a1.sources.r1.filegroups.f2 = /var/log/test2/.*log.*


channel  memory channel

sink: hdfs sink  要控制文件的采集的策略,避免hdfs产生大量的小文件
时间长短  文件大小

数据采集过来的字段

1、访客ip地址:  58.215.204.118
2、访客用户信息: - -
3、请求时间:[18/Sep/2013:06:51:35 +0000]
4、请求方式:GET
5、请求的url:/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.10.2
6、请求所用协议:HTTP/1.1
7、响应码:304
8、返回的数据流量:0
9、访客的来源url:http://blog.fens.me/nodejs-socketio-chat/
10、访客所用浏览器:Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
数据的每个字段之间都是用空格隔开的

2、数据的清洗|(预处理)

使用mapreduce来实现

3、数据入库

将清洗之后的结构化数据全部load到hive表中

4、数据分析

开发数据统计分析的hql的语句

5、数据的展示

展示我们的结果数据

12 网站点击流日志数据分析系统

四、模块开发—-数据预处理

数据预处理

package cn.itcast.bigdata.weblog.pre;

import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import cn.itcast.bigdata.weblog.utils.DateUtil;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.conf.Configured;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.NullWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;

import cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean.WebLogBean;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;
import org.apache.hadoop.util.Tool;
import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;

/**
 * 处理原始日志,过滤出真实pv请求 转换时间格式 对缺失字段填充默认值 对记录标记valid和invalid
 * 
 */

public class WeblogPreProcess extends Configured implements Tool {

	@Override
	public int run(String[] args) throws Exception {
		//Configuration conf = new Configuration();
		Configuration conf = super.getConf();
		Job job = Job.getInstance(conf);
		/*String inputPath= "hdfs://node01:9000/weblog/"+DateUtil.getYestDate()+"/input";
		String outputPath="hdfs://node01:9000/weblog/"+DateUtil.getYestDate()+"/weblogPreOut";
		FileSystem fileSystem = FileSystem.get(new URI("hdfs://node01:9000"), conf);
		if (fileSystem.exists(new Path(outputPath))){
			fileSystem.delete(new Path(outputPath),true);
		}
		fileSystem.close();
		FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(inputPath));
		FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(outputPath));
		job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
		job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
*/
		FileInputFormat.addInputPath(job,new Path("file:///xxx//input"));
		job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
		FileOutputFormat.setOutputPath(job,new Path("file:///xxx//weblogPreOut2"));
		job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
		job.setJarByClass(WeblogPreProcess.class);
		job.setMapperClass(WeblogPreProcessMapper.class);
		job.setOutputKeyClass(Text.class);
		job.setOutputValueClass(NullWritable.class);
		job.setNumReduceTasks(0);
		boolean res = job.waitForCompletion(true);
		return res?0:1;
	}

	static class WeblogPreProcessMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, NullWritable> {
		// 用来存储网站url分类数据
		Set<String> pages = new HashSet<String>();
		Text k = new Text();
		NullWritable v = NullWritable.get();

		/**
		 * 从外部配置文件中加载网站的有用url分类数据 存储到maptask的内存中,用来对日志数据进行过滤
		 */
		@Override
		protected void setup(Context context) throws IOException, InterruptedException {
			pages.add("/about");
			pages.add("/black-ip-list/");
			pages.add("/cassandra-clustor/");
			pages.add("/finance-rhive-repurchase/");
			pages.add("/hadoop-family-roadmap/");
			pages.add("/hadoop-hive-intro/");
			pages.add("/hadoop-zookeeper-intro/");
			pages.add("/hadoop-mahout-roadmap/");

		}

		@Override
		protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException {
			String line = value.toString();
			WebLogBean webLogBean = WebLogParser.parser(line);
			if (webLogBean != null) {
				// 过滤js/图片/css等静态资源
				WebLogParser.filtStaticResource(webLogBean, pages);
				/* if (!webLogBean.isValid()) return; */
				k.set(webLogBean.toString());
				context.write(k, v);
			}
		}
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		Configuration configuration = new Configuration();
		int run = ToolRunner.run(configuration, new WeblogPreProcess(), args);
		System.exit(run);
	}
}

点击流模型pageviews表

package cn.itcast.bigdata.weblog.clickstream;

import cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean.WebLogBean;
import cn.itcast.bigdata.weblog.utils.DateUtil;
import org.apache.commons.beanutils.BeanUtils;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.conf.Configured;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.NullWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;
import org.apache.hadoop.util.Tool;
import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;

import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;

/**
 * 
 * 将清洗之后的日志梳理出点击流pageviews模型数据
 * 
 * 输入数据是清洗过后的结果数据
 * 
 * 区分出每一次会话,给每一次visit(session)增加了session-id(随机uuid)
 * 梳理出每一次会话中所访问的每个页面(请求时间,url,停留时长,以及该页面在这次session中的序号)
 * 保留referral_url,body_bytes_send,useragent
 * 
 * 
 * @author
 * 
 */
public class ClickStreamPageView extends Configured implements Tool {

	@Override
	public int run(String[] args) throws Exception {
		Configuration conf = super.getConf();
		Job job = Job.getInstance(conf);
		/*String inputPath="hdfs://node01:9000/weblog/"+DateUtil.getYestDate()+"/weblogPreOut";
		String outputPath="hdfs://node01:9000/weblog/"+DateUtil.getYestDate()+"/pageViewOut";
		FileSystem fileSystem = FileSystem.get(new URI("hdfs://node01:9000"), conf);
		if (fileSystem.exists(new Path(outputPath))){
			fileSystem.delete(new Path(outputPath),true);
		}
		fileSystem.close();
		job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
		job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
		FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(inputPath));
		FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(outputPath));*/

		job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
		job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
		TextInputFormat.addInputPath(job,new Path("file:///xxx//weblogPreOut2"));
		TextOutputFormat.setOutputPath(job,new Path("file://xxx//pageViewOut2"));

		job.setJarByClass(ClickStreamPageView.class);
		job.setMapperClass(ClickStreamMapper.class);
		job.setReducerClass(ClickStreamReducer.class);
		job.setMapOutputKeyClass(Text.class);
		job.setMapOutputValueClass(WebLogBean.class);
		job.setOutputKeyClass(Text.class);
		job.setOutputValueClass(Text.class);

		boolean b = job.waitForCompletion(true);
		return b?0:1;
	}

	static class ClickStreamMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, WebLogBean> {
		Text k = new Text();
		WebLogBean v = new WebLogBean();
		@Override
		protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException {
			String line = value.toString();
			String[] fields = line.split("/001");
			if (fields.length < 9) return;
			//将切分出来的各字段set到weblogbean中
			v.set("true".equals(fields[0]) ? true : false, fields[1], fields[2], fields[3], fields[4], fields[5], fields[6], fields[7], fields[8]);
			//只有有效记录才进入后续处理
			if (v.isValid()) {
			    //此处用ip地址来标识用户
				k.set(v.getRemote_addr());
				context.write(k, v);
			}
		}
	}

	static class ClickStreamReducer extends Reducer<Text, WebLogBean, NullWritable, Text> {
		Text v = new Text();
		@Override
		protected void reduce(Text key, Iterable<WebLogBean> values, Context context) throws IOException, InterruptedException {
			ArrayList<WebLogBean> beans = new ArrayList<WebLogBean>();
			// 先将一个用户的所有访问记录中的时间拿出来排序
			try {
				for (WebLogBean bean : values) {
					//为什么list集合当中不能直接添加循环出来的这个bean?
					//这里通过属性拷贝,每次new 一个对象,避免了bean的属性值每次覆盖
					WebLogBean webLogBean = new WebLogBean();
					try {
						BeanUtils.copyProperties(webLogBean, bean);
					} catch(Exception e) {
						e.printStackTrace();
					}
					beans.add(webLogBean);
				}
				//将bean按时间先后顺序排序
				Collections.sort(beans, new Comparator<WebLogBean>() {
					@Override
					public int compare(WebLogBean o1, WebLogBean o2) {
						try {
							Date d1 = toDate(o1.getTime_local());
							Date d2 = toDate(o2.getTime_local());
							if (d1 == null || d2 == null)
								return 0;
							return d1.compareTo(d2);
						} catch (Exception e) {
							e.printStackTrace();
							return 0;
						}
					}

				});

				/**
				 * 以下逻辑为:从有序bean中分辨出各次visit,并对一次visit中所访问的page按顺序标号step
				 * 核心思想:
				 * 就是比较相邻两条记录中的时间差,如果时间差<30分钟,则该两条记录属于同一个session
				 * 否则,就属于不同的session
				 * 
				 */
				
				int step = 1;
				String session = UUID.randomUUID().toString();
				for (int i = 0; i < beans.size(); i++) {
					WebLogBean bean = beans.get(i);
					// 如果仅有1条数据,则直接输出
					if (1 == beans.size()) {
						
						// 设置默认停留时长为60s
						v.set(session+"/001"+key.toString()+"/001"+bean.getRemote_user() + "/001" + bean.getTime_local() + "/001" + bean.getRequest() + "/001" + step + "/001" + (60) + "/001" + bean.getHttp_referer() + "/001" + bean.getHttp_user_agent() + "/001" + bean.getBody_bytes_sent() + "/001"
								+ bean.getStatus());
						context.write(NullWritable.get(), v);
						session = UUID.randomUUID().toString();
						break;
					}

					// 如果不止1条数据,则将第一条跳过不输出,遍历第二条时再输出
					if (i == 0) {
						continue;
					}
					// 求近两次时间差
					long timeDiff = timeDiff(toDate(bean.getTime_local()), toDate(beans.get(i - 1).getTime_local()));
					// 如果本次-上次时间差<30分钟,则输出前一次的页面访问信息
					if (timeDiff < 30 * 60 * 1000) {
						
						v.set(session+"/001"+key.toString()+"/001"+beans.get(i - 1).getRemote_user() + "/001" + beans.get(i - 1).getTime_local() + "/001" + beans.get(i - 1).getRequest() + "/001" + step + "/001" + (timeDiff / 1000) + "/001" + beans.get(i - 1).getHttp_referer() + "/001"
								+ beans.get(i - 1).getHttp_user_agent() + "/001" + beans.get(i - 1).getBody_bytes_sent() + "/001" + beans.get(i - 1).getStatus());
						context.write(NullWritable.get(), v);
						step++;
					} else {
						
						// 如果本次-上次时间差>30分钟,则输出前一次的页面访问信息且将step重置,以分隔为新的visit
						v.set(session+"/001"+key.toString()+"/001"+beans.get(i - 1).getRemote_user() + "/001" + beans.get(i - 1).getTime_local() + "/001" + beans.get(i - 1).getRequest() + "/001" + (step) + "/001" + (60) + "/001" + beans.get(i - 1).getHttp_referer() + "/001"
								+ beans.get(i - 1).getHttp_user_agent() + "/001" + beans.get(i - 1).getBody_bytes_sent() + "/001" + beans.get(i - 1).getStatus());
						context.write(NullWritable.get(), v);
						// 输出完上一条之后,重置step编号
						step = 1;
						session = UUID.randomUUID().toString();
					}

					// 如果此次遍历的是最后一条,则将本条直接输出
					if (i == beans.size() - 1) {
						// 设置默认停留市场为60s
						v.set(session+"/001"+key.toString()+"/001"+bean.getRemote_user() + "/001" + bean.getTime_local() + "/001" + bean.getRequest() + "/001" + step + "/001" + (60) + "/001" + bean.getHttp_referer() + "/001" + bean.getHttp_user_agent() + "/001" + bean.getBody_bytes_sent() + "/001" + bean.getStatus());
						context.write(NullWritable.get(), v);
					}
				}

			} catch (ParseException e) {
				e.printStackTrace();

			}

		}

		private String toStr(Date date) {
			SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", Locale.US);
			return df.format(date);
		}

		private Date toDate(String timeStr) throws ParseException {
			SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", Locale.US);
			return df.parse(timeStr);
		}

		private long timeDiff(String time1, String time2) throws ParseException {
			Date d1 = toDate(time1);
			Date d2 = toDate(time2);
			return d1.getTime() - d2.getTime();

		}

		private long timeDiff(Date time1, Date time2) throws ParseException {

			return time1.getTime() - time2.getTime();

		}

	}

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		int run = ToolRunner.run(new Configuration(), new ClickStreamPageView(), args);
		System.exit(run);
	}
}

WebLogBean

package cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean;

import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.io.IOException;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

import org.apache.hadoop.io.Writable;
import org.apache.hadoop.io.WritableComparable;

/**
 * 对接外部数据的层,表结构定义最好跟外部数据源保持一致
 * 术语: 贴源表
 * @author
 *
 */
public class WebLogBean implements Writable {

	private boolean valid = true;// 判断数据是否合法
	private String remote_addr;// 记录客户端的ip地址
	private String remote_user;// 记录客户端用户名称,忽略属性"-"
	private String time_local;// 记录访问时间与时区
	private String request;// 记录请求的url与http协议
	private String status;// 记录请求状态;成功是200
	private String body_bytes_sent;// 记录发送给客户端文件主体内容大小
	private String http_referer;// 用来记录从那个页面链接访问过来的
	private String http_user_agent;// 记录客户浏览器的相关信息

	
	public void set(boolean valid,String remote_addr, String remote_user, String time_local, String request, String status, String body_bytes_sent, String http_referer, String http_user_agent) {
		this.valid = valid;
		this.remote_addr = remote_addr;
		this.remote_user = remote_user;
		this.time_local = time_local;
		this.request = request;
		this.status = status;
		this.body_bytes_sent = body_bytes_sent;
		this.http_referer = http_referer;
		this.http_user_agent = http_user_agent;
	}

	public String getRemote_addr() {
		return remote_addr;
	}

	public void setRemote_addr(String remote_addr) {
		this.remote_addr = remote_addr;
	}

	public String getRemote_user() {
		return remote_user;
	}

	public void setRemote_user(String remote_user) {
		this.remote_user = remote_user;
	}

	public String getTime_local() {
		return this.time_local;
	}

	public void setTime_local(String time_local) {
		this.time_local = time_local;
	}

	public String getRequest() {
		return request;
	}

	public void setRequest(String request) {
		this.request = request;
	}

	public String getStatus() {
		return status;
	}

	public void setStatus(String status) {
		this.status = status;
	}

	public String getBody_bytes_sent() {
		return body_bytes_sent;
	}

	public void setBody_bytes_sent(String body_bytes_sent) {
		this.body_bytes_sent = body_bytes_sent;
	}

	public String getHttp_referer() {
		return http_referer;
	}

	public void setHttp_referer(String http_referer) {
		this.http_referer = http_referer;
	}

	public String getHttp_user_agent() {
		return http_user_agent;
	}

	public void setHttp_user_agent(String http_user_agent) {
		this.http_user_agent = http_user_agent;
	}

	public boolean isValid() {
		return valid;
	}

	public void setValid(boolean valid) {
		this.valid = valid;
	}

	@Override
	public String toString() {
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		sb.append(this.valid);
		sb.append("/001").append(this.getRemote_addr());
		sb.append("/001").append(this.getRemote_user());
		sb.append("/001").append(this.getTime_local());
		sb.append("/001").append(this.getRequest());
		sb.append("/001").append(this.getStatus());
		sb.append("/001").append(this.getBody_bytes_sent());
		sb.append("/001").append(this.getHttp_referer());
		sb.append("/001").append(this.getHttp_user_agent());
		return sb.toString();
	}

	@Override
	public void readFields(DataInput in) throws IOException {
		this.valid = in.readBoolean();
		this.remote_addr = in.readUTF();
		this.remote_user = in.readUTF();
		this.time_local = in.readUTF();
		this.request = in.readUTF();
		this.status = in.readUTF();
		this.body_bytes_sent = in.readUTF();
		this.http_referer = in.readUTF();
		this.http_user_agent = in.readUTF();

	}

	@Override
	public void write(DataOutput out) throws IOException {
		out.writeBoolean(this.valid);
		out.writeUTF(null==remote_addr?"":remote_addr);
		out.writeUTF(null==remote_user?"":remote_user);
		out.writeUTF(null==time_local?"":time_local);
		out.writeUTF(null==request?"":request);
		out.writeUTF(null==status?"":status);
		out.writeUTF(null==body_bytes_sent?"":body_bytes_sent);
		out.writeUTF(null==http_referer?"":http_referer);
		out.writeUTF(null==http_user_agent?"":http_user_agent);

	}

}

点击流模型visit信息表

package cn.itcast.bigdata.weblog.clickstream;

import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;

import cn.itcast.bigdata.weblog.utils.DateUtil;
import org.apache.commons.beanutils.BeanUtils;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.conf.Configured;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.NullWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;

import cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean.PageViewsBean;
import cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean.VisitBean;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;
import org.apache.hadoop.util.Tool;
import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;


/**
 * 输入数据:pageviews模型结果数据
 * 从pageviews模型结果数据中进一步梳理出visit模型
 * sessionid start-time  out-time  start-page  out-page  pagecounts ......
 * 
 * @author
 *
 */
public class ClickStreamVisit extends Configured implements Tool {
	@Override
	public int run(String[] args) throws Exception {
		Configuration conf = super.getConf();
		Job job = Job.getInstance(conf);
		/*String inputPath = "hdfs://node01:9000/weblog/"+ DateUtil.getYestDate() + "/pageViewOut";
		String outPutPath="hdfs://node01:9000/weblog/"+ DateUtil.getYestDate() + "/clickStreamVisit";
		FileSystem fileSystem = FileSystem.get(new URI("hdfs://node01:9000"),conf);
		if (fileSystem.exists(new Path(outPutPath))){
			fileSystem.delete(new Path(outPutPath),true);
		}
		fileSystem.close();
		FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(inputPath));
		FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(outPutPath));
		job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
		job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);*/

		job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
		job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
		TextInputFormat.addInputPath(job,new Path("file:///xxx//pageViewOut2"));
		TextOutputFormat.setOutputPath(job,new Path("file:///xxx//clickStreamVisit"));


		job.setJarByClass(ClickStreamVisit.class);
		job.setMapperClass(ClickStreamVisitMapper.class);
		job.setReducerClass(ClickStreamVisitReducer.class);
		job.setMapOutputKeyClass(Text.class);
		job.setMapOutputValueClass(PageViewsBean.class);
		job.setOutputKeyClass(NullWritable.class);
		job.setOutputValueClass(VisitBean.class);
		boolean res = job.waitForCompletion(true);
		return res?0:1;
	}

	// 以session作为key,发送数据到reducer
	static class ClickStreamVisitMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, PageViewsBean> {

		PageViewsBean pvBean = new PageViewsBean();
		Text k = new Text();
		@Override
		protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException {

			String line = value.toString();
			String[] fields = line.split("/001");
			int step = Integer.parseInt(fields[5]);
			//(String session, String remote_addr, String timestr, String request, int step, String staylong, String referal, String useragent, String bytes_send, String status)
			//299d6b78-9571-4fa9-bcc2-f2567c46df3472.46.128.140-2013-09-18 07:58:50/hadoop-zookeeper-intro/160"https://www.google.com/""Mozilla/5.0"14722200
			pvBean.set(fields[0], fields[1], fields[2], fields[3],fields[4], step, fields[6], fields[7], fields[8], fields[9]);
			k.set(pvBean.getSession());
			context.write(k, pvBean);

		}

	}

	static class ClickStreamVisitReducer extends Reducer<Text, PageViewsBean, NullWritable, VisitBean> {

		@Override
		protected void reduce(Text session, Iterable<PageViewsBean> pvBeans, Context context) throws IOException, InterruptedException {

			// 将pvBeans按照step排序
			ArrayList<PageViewsBean> pvBeansList = new ArrayList<PageViewsBean>();
			for (PageViewsBean pvBean : pvBeans) {
				PageViewsBean bean = new PageViewsBean();
				try {
					BeanUtils.copyProperties(bean, pvBean);
					pvBeansList.add(bean);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}

			Collections.sort(pvBeansList, new Comparator<PageViewsBean>() {
				@Override
				public int compare(PageViewsBean o1, PageViewsBean o2) {
					return o1.getStep() > o2.getStep() ? 1 : -1;
				}
			});

			// 取这次visit的首尾pageview记录,将数据放入VisitBean中
			VisitBean visitBean = new VisitBean();
			// 取visit的首记录
			visitBean.setInPage(pvBeansList.get(0).getRequest());
			visitBean.setInTime(pvBeansList.get(0).getTimestr());
			// 取visit的尾记录
			visitBean.setOutPage(pvBeansList.get(pvBeansList.size() - 1).getRequest());
			visitBean.setOutTime(pvBeansList.get(pvBeansList.size() - 1).getTimestr());
			// visit访问的页面数
			visitBean.setPageVisits(pvBeansList.size());
			// 来访者的ip
			visitBean.setRemote_addr(pvBeansList.get(0).getRemote_addr());
			// 本次visit的referal
			visitBean.setReferal(pvBeansList.get(0).getReferal());
			visitBean.setSession(session.toString());
			context.write(NullWritable.get(), visitBean);
		}
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		ToolRunner.run(new Configuration(),new ClickStreamVisit(),args);
	}
}

PageViewsBean

package cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean;

import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.io.Writable;

public class PageViewsBean implements Writable {

	private String session;
	private String remote_addr;
	private String timestr;
	private String request;
	private int step;
	private String staylong;
	private String referal;
	private String useragent;
	private String bytes_send;
	private String status;

	public void set(String session, String remote_addr, String useragent, String timestr, String request, int step, String staylong, String referal, String bytes_send, String status) {
		this.session = session;
		this.remote_addr = remote_addr;
		this.useragent = useragent;
		this.timestr = timestr;
		this.request = request;
		this.step = step;
		this.staylong = staylong;
		this.referal = referal;
		this.bytes_send = bytes_send;
		this.status = status;
	}

	public String getSession() {
		return session;
	}

	public void setSession(String session) {
		this.session = session;
	}

	public String getRemote_addr() {
		return remote_addr;
	}

	public void setRemote_addr(String remote_addr) {
		this.remote_addr = remote_addr;
	}

	public String getTimestr() {
		return timestr;
	}

	public void setTimestr(String timestr) {
		this.timestr = timestr;
	}

	public String getRequest() {
		return request;
	}

	public void setRequest(String request) {
		this.request = request;
	}

	public int getStep() {
		return step;
	}

	public void setStep(int step) {
		this.step = step;
	}

	public String getStaylong() {
		return staylong;
	}

	public void setStaylong(String staylong) {
		this.staylong = staylong;
	}

	public String getReferal() {
		return referal;
	}

	public void setReferal(String referal) {
		this.referal = referal;
	}

	public String getUseragent() {
		return useragent;
	}

	public void setUseragent(String useragent) {
		this.useragent = useragent;
	}

	public String getBytes_send() {
		return bytes_send;
	}

	public void setBytes_send(String bytes_send) {
		this.bytes_send = bytes_send;
	}

	public String getStatus() {
		return status;
	}

	public void setStatus(String status) {
		this.status = status;
	}

	@Override
	public void readFields(DataInput in) throws IOException {
		this.session = in.readUTF();
		this.remote_addr = in.readUTF();
		this.timestr = in.readUTF();
		this.request = in.readUTF();
		this.step = in.readInt();
		this.staylong = in.readUTF();
		this.referal = in.readUTF();
		this.useragent = in.readUTF();
		this.bytes_send = in.readUTF();
		this.status = in.readUTF();

	}

	@Override
	public void write(DataOutput out) throws IOException {
		out.writeUTF(session);
		out.writeUTF(remote_addr);
		out.writeUTF(timestr);
		out.writeUTF(request);
		out.writeInt(step);
		out.writeUTF(staylong);
		out.writeUTF(referal);
		out.writeUTF(useragent);
		out.writeUTF(bytes_send);
		out.writeUTF(status);

	}

}

VisitBean

package cn.itcast.bigdata.weblog.mrbean;

import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.io.Writable;

public class VisitBean implements Writable {

	private String session;
	private String remote_addr;
	private String inTime;
	private String outTime;
	private String inPage;
	private String outPage;
	private String referal;
	private int pageVisits;

	public void set(String session, String remote_addr, String inTime, String outTime, String inPage, String outPage, String referal, int pageVisits) {
		this.session = session;
		this.remote_addr = remote_addr;
		this.inTime = inTime;
		this.outTime = outTime;
		this.inPage = inPage;
		this.outPage = outPage;
		this.referal = referal;
		this.pageVisits = pageVisits;
	}

	public String getSession() {
		return session;
	}

	public void setSession(String session) {
		this.session = session;
	}

	public String getRemote_addr() {
		return remote_addr;
	}

	public void setRemote_addr(String remote_addr) {
		this.remote_addr = remote_addr;
	}

	public String getInTime() {
		return inTime;
	}

	public void setInTime(String inTime) {
		this.inTime = inTime;
	}

	public String getOutTime() {
		return outTime;
	}

	public void setOutTime(String outTime) {
		this.outTime = outTime;
	}

	public String getInPage() {
		return inPage;
	}

	public void setInPage(String inPage) {
		this.inPage = inPage;
	}

	public String getOutPage() {
		return outPage;
	}

	public void setOutPage(String outPage) {
		this.outPage = outPage;
	}

	public String getReferal() {
		return referal;
	}

	public void setReferal(String referal) {
		this.referal = referal;
	}

	public int getPageVisits() {
		return pageVisits;
	}

	public void setPageVisits(int pageVisits) {
		this.pageVisits = pageVisits;
	}

	@Override
	public void readFields(DataInput in) throws IOException {
		this.session = in.readUTF();
		this.remote_addr = in.readUTF();
		this.inTime = in.readUTF();
		this.outTime = in.readUTF();
		this.inPage = in.readUTF();
		this.outPage = in.readUTF();
		this.referal = in.readUTF();
		this.pageVisits = in.readInt();

	}

	@Override
	public void write(DataOutput out) throws IOException {
		out.writeUTF(session);
		out.writeUTF(remote_addr);
		out.writeUTF(inTime);
		out.writeUTF(outTime);
		out.writeUTF(inPage);
		out.writeUTF(outPage);
		out.writeUTF(referal);
		out.writeInt(pageVisits);

	}

	@Override
	public String toString() {
		return session + "/001" + remote_addr + "/001" + inTime + "/001" + outTime + "/001" + inPage + "/001" + outPage + "/001" + referal + "/001" + pageVisits;
	}
}
标签:

拜师教育学员文章:作者:976-沈同学, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 拜师资源博客
原文地址:《12 网站点击流日志数据分析系统》 发布于2020-04-29

分享到:
赞(0) 打赏

评论 抢沙发

评论前必须登录!

  注册长按图片转发给朋友

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

Vieu3.3主题
专业打造轻量级个人企业风格博客主题!专注于前端开发,全站响应式布局自适应模板。

登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

Q Q 登 录
微 博 登 录